Anunt intentie de elaborare plan urbanistic zonal Miron Neagu

0
384
views

Argumentare: Având in vedere H.C.L. nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului decizia de inițiere a elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru strada „Miron Neagu”, în cadrul etapei pregătitoare de elaborare.

Planul Urbanistic Zonal are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
Obiectivele urmarite in elaborarea planului urbanistic zonal vor fi:

– Analiza situației existente si a disfunctionalităților datorate construirii haotice in lipsa existenței unor reglementări pentru aceasta zonă in Planul Urbanistic General al Municipiului Sighișoara.
– Studiu privind infrastructura rutieră, parcări si dotările cu utilități ale terenului (alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială, stații de epurare, energie electrică si telecomunicații, alimentare cu gaze, energie termică, telefonie, etc)
– Studii topografice si geotehnice
– Studiu complet privind relația cu celelalte zone ale orașului
– Studiu privind evolutia socio – demografică
– Studiu pentru protecția mediului.
– Stabilirea reglementărilor specifice zonei de locuințe si funcțiuni complementare, circulații, parcări, zone verzi, indicii de ocupare si utilizare ai terenului, funcțini premise si funcțiuni interzise, modul de utilizare a edificabilului parcelei, zonificare funcționala, in conformitate cu HG 525/1996, republicata in 2014, privind Regulamentul General de Urbanism si OG27/2008, cu legea modificatoare 242/2009. Se dorește crearea unei zone de locuit aerisite. (POT ul nu va depasi 20-25%)
– Rezolvarea acceselor in zona studiată, rezolvarea circulațiilor carosabile si pietonale, transport in comun.
– Realizarea unui plan de retele edilitare pentru zona studiata
– Realizarea unui plan privind regimul juridic si circulatia terenurilor

Inițiator: Municipiul Sighișoara, județ Mureș

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „Miron Neagu”
în perioada 06.09.2017 – 01.10.2017…………. – …………..

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Arh. Șef – Adina Gabriela Popescu
(Municipiul Sighișoara, etaj II, camera 56, in zilele de marți, orele 10,00-12,00 si miercuri, orele 13,30 – 15,30.)

Adresa: Primăria Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara, județ Mureș; telefon 0265771280, fax 0265771278, email: primaria@sighisoara.org.ro

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Răspunsul la observațiile transmise vor fi disponibile publicului la sediul primăriei, în termen de maxim 15 zile de la data limită pentru primirea lor.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:
– Implicarea publicului în etapa pregătitoare
– Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
– Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.Z., conform prevederilor Legii 52/2003 și Legii 544/20011